Bieg Unijny 2019

Logo Tarnowo Podgórne

To już szósta edycja Biegu Unijnego. Zapraszamy 1 maja 2019 r. do Przeźmierowa. Nie może zabraknąć Was na trasie.

Regulamin Biegu Unijnego, 1 maja 2019 r. - Przeźmierowo

REGULAMIN BIEGU UNIJNEGO

1 maja 2019 r. - Przeźmierowo

1.    Nazwa imprezy: Bieg Unijny

2.    Termin i miejsce:

·         1 maja 2019 r. (środa), Przeźmierowo,

·         biuro zawodów w hali sportowej OSiR na ul. Kościelnej 46/48 w Przeźmierowie,

·         start biegu o godz. 11:00 przy ww. hali sportowej,

·         wszyscy  uczestnicy  Biegu Unijnego muszą 1 maja 2019 r. zostać  zweryfikowani w biurze zawodów w godz. 7:00 - 10:30.

3.    Trasa i dystans:

·         Bieg Unijny odbędzie się na dystansie 10 km (dwie pętle po 5km),

·         trasa wiedzie ulicami Przeźmierowa (nawierzchnia: kostka brukowa, asfalt),

·         trasa będzie zamknięta dla ruchu kołowego,

·         oznakowanie trasy co 1km,

·         punkt odżywczy na 5km,

·         limit czasowy na pokonanie trasy to 1 godz. 30 min.

4.    Organizatorzy:

·         Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne

·         Uczniowski Klub Sportowy ORKAN Przeźmierowo

 

5Patronat:

·         Honorowy Patronat Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

6.    Cel imprezy:

·         upamiętnienie 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,

·         popularyzacja biegania,

·         promocja Gminy Tarnowo Podgórne.

 

8.  Finansowanie Biegu Unijnego:

·         ze środków Gminy Tarnowo Podgórne,

·         sponsorów,

·         wpisowego uczestników.

 

9. Warunki uczestnictwa:

·         limit uczestników Biegu Unijnego ustalono na 300 osób,

·         prawo startu mają osoby, które przynajmniej w dniu Biegu Unijnego skończyły szesnaście lat. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do podpisania oświadczenia udziału w Biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy zobowiązani są do okazania w biurze zawodów zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału w Biegu Unijnym na własną odpowiedzialność. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły pełnoletniości zobowiązane są przybyć na zawody sportowe z opiekunem i posiadać pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w Biegu Unijnym z zamieszczonym ich podpisem i podanym nr PESEL. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej w Biegu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika,

·         uczestnik Biegu ma obowiązek złożyć podpis w biurze zawodów na oświadczeniu potwierdzającym zapoznanie się z Regulaminem Biegu Unijnego w Przeźmierowie i zobowiązującym do jego przestrzegania. Podpis ten wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Biegu,

·         uczestnikami Rankingu Sołectw stają się automatycznie wszystkie osoby startujące w Biegu, które przy rejestracji podały jako miejsce swojego zamieszkania sołectwo zlokalizowane na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

10.Zgłoszenia:

·         zgłoszenia można dokonywać drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie www.czasnachip.pl/2019/przezmierowo.php do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia w dniu imprezy (1 maja 2019 r.) będą przyjmowane do godziny 10:30 tylko w przypadku gdy nie zostanie osiągnięty limit uczestników podczas trwania zapisów internetowych,

·         o limicie zgłoszeń decyduje kolejność wpłat,

·         w chwili gdy liczba zgłoszonych uczestników Biegu wyniesie 300 lista startowa zostaje zamknięta,

·         za osobę zgłoszoną do Biegu uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, a także dokonał opłaty startowej,

·         nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw.

11. Opłata startowa:

-          wysokość opłaty startowej ustalono na kwotę 30 zł,

-          opłata startowa dokonywana tylko za pomocą płatności elektronicznej, bezpośrednio po internetowej rejestracji. Gotówką w biurze zawodów w dniu Biegu Unijnego dla zapisujących się w dniu imprezy, jeżeli nie zostanie osiągnięty limit uczestników podczas trwania zapisów internetowych,

-          można dokonać przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, jednak nie później niż do 27.04.2019 r. Zgłoszenie zmiany uczestnika musi nastąpić z adresu mejlowego osoby zgłoszonej wcześniej,

-          nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby. Upoważnienia nie będą brane pod uwagę.

-           

-          12. Klasyfikacja i nagrody:

·         klasyfikacja OPEN generalna kobiet i mężczyzn z nagrodami w wysokości:

I miejsce – 300 zł oraz puchar

            II miejsca – 200zł

            III miejsca – 100zł

 

·         klasyfikacja indywidualna w kat. wiekowych

 

KOBIETY:

K20 - 16-29lat

      K30 - 30-39lat

K40 - 40-49lat

K50 - 50-59lat

K60 - powyżej 60lat

MĘŻCZYŹNI: M20 - 16-29lat

M30 - 30-39lat

M40 - 40-49lat   

M50 - 50-59 lat

M60 – powyżej 60lat

 

Statuetki w kategoriach wiekowych.Każdy zawodnik, który ukończy Bieg otrzyma medal. 

·         o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia,

·         klasyfikacja OPEN nie dubluje się z klasyfikacją grup wiekowych (zawodnik nagrodzony w klasyfikacji OPEN nie może być nagrodzony w klasyfikacji grup wiekowych)

·         klasyfikacja Rankingu Sołectw może dublować się z pozostałymi klasyfikacjami. Punkty dla swojego sołectwa zdobywa tylko jedna osoba, ta która będzie najwyżej sklasyfikowana na mecie,

·         wyniki uzyskane przez zawodników będą weryfikowane przez elektroniczny pomiar czasu,

·         klasyfikacja zawodników zostanie przeprowadzona na podstawie czasu brutto,

·         brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi,

·         organizator oraz firma elektronicznego pomiaru czasu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe przymocowanie elementów pomiarowych przez zawodnika (numer, chip)

·         chip jest własnością firmy PRO-soft i powinien być zwrócony zaraz po przekroczeniu linii mety.

 

13. Pakiety startowe

·         koszulka Biegu Unijnego,

·         woda, owoce, baton,

·         materiały promocyjne,

·         gadżety.

14. Postanowienia końcowe

·         Bieg Unijny 2019 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem warunków zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników,

·         organizatorzy zapewniają szatnie z prysznicami, punkt przechowania odzieży, zabezpieczenie medyczne Biegu oraz posiłek regeneracyjny,

·         organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy,

·         uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania zawodów,

·         organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do Biegu lub dyskwalifikację zawodnika, który w rażący sposób naruszył Regulamin lub swoim zachowaniem zakłóca przebieg imprezy,

·         skrócenie trasy przez zawodnika lub przebiegnięcie innej trasy niż wyznaczona przez organizatora skutkuje dyskwalifikacją,

·         ze względu na bezpieczeństwo uczestników zawodów zabrania się udziału w Biegu wraz z psem lub innym zwierzęciem,

·         zawodnicy startują w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Uczestnicy rejestrując się do Biegu przyjmują do wiadomości, że udział w nim wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym,

·         organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością , a także uczestnictwem w Biegu,

·         uczestnikom doradza się, jeżeli uznają za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej,

·         protesty należy składać w dniu Biegu w biurze zawodów do godz. 13:00. Zostaną one rozstrzygnięte przez organizatora w czasie do 2 godzin od chwili złożenia wniosku. Decyzje podjęte przez organizatora są nieodwołalne,

·         interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.

Dodatkowe informacje udziela Jacek Duszczyk. Nr tel. 508 104 590, j.duszczyk@osir.pl

 

 

Pliki do pobrania

Bieg Unijny 1 maja 2019r.
Pozostało: 0 dni

Plakat

Trasa biegu

mapa

PARTNERZY