Bieg Unijny 2017

Logo Tarnowo Podgórne

Bieg Unijny to naszym zdaniem wspaniała okazja do uczczenia 13. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Po raz trzeci w Przeźmierowie na dystansie 10 km o zwycięstwo w kat. Open i poszczególnych kategoriach wiekowych rywalizować będzie 300 osób.

Regulamin Biegu Unijnego, 1.05.2017 r. - Przeźmierowo

Regulamin
Biegu Unijnego
1 maja 2017 r. - Przeźmierowo

1. Nazwa imprezy: Bieg Unijny

 

2. Termin i miejsce:

- zawody odbędą się 1.05.2017 (poniedziałek) w Przeźmierowie,

- biuro zawodów zlokalizowane w hali sportowej ul. Kościelna 46/48, 62-081 Przeźmierowo

- start biegu o godz. 11:00 przy hali sportowej OSiR,

- wszyscy uczestnicy Biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu

1.05.2017 r. w godz. 7:30 - 10:00.

 

3. Trasa i dystans:

- Bieg na dystansie 10 km (2 x pętla 5 km),

- trasa ulicami Przeźmierowa (kostka brukowa/asfalt),

- trasa zamknięta dla ruchu kołowego,

- oznakowanie trasy co 1 km,

- punkt odżywczy na 5 km,

- limit czasowy na pokonanie trasy 1 godz. 30 min.

 

4. Organizatorzy:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne

 

5. Współpraca

- Uczniowski Klub Sportowy ORKAN Przeźmierowo,

- Urząd Gminy Tarnowo Podgórne,

 

6. Patronat:

- honorowy Patronat Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

 

7. Cel imprezy:

- upamiętnienie 13 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej,

- promocja Gminy Tarnowo Podgórne.

 

 

 

8. Warunki uczestnictwa:

- ustalono limit 300 uczestników Biegu,

- prawo startu mają osoby, które przynajmniej w dniu biegu ukończyły 16. rok życia. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem

umożliwiający identyfikację. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do podpisania oświadczenia udziału w biegu na własną odpowiedzialność (zawodnicy zobowiązani są do okazania w biurze zawodów zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału w Biegu na własną odpowiedzialność). Osoby, które nie ukończyły w dniu Biegu pełnoletniości zobowiązane są przybyć na zawody sportowe z opiekunem i posiadać pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w Biegu Unijnym z zamieszczonym ich podpisem i podanym nr PESEL. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej w Biegu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika,

- uczestnik Biegu ma obowiązek złożyć podpis w biurze zawodów na oświadczeniu

potwierdzającym zapoznanie się z regulaminem Biegu i zobowiązującym do jego

przestrzegania. Podpis ten wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla

potrzeb Biegu,

- uczestnikami rankingu sołectw stają się automatycznie wszystkie osoby startujące w Biegu,

które przy rejestracji podały jako miejsce swojego zamieszkania sołectwo z terenu Gminy

Tarnowo Podgórne.

 

9. Zgłoszenia:

- zgłoszenia dokonywane drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie

www.bieg-unijny.pl oraz www.czasnachip.pl/2017/przezmierowo.php do wyczerpania

limitu miejsc. Zgłoszenia w dniu imprezy 1 maja 2017 r. będą przyjmowane do godziny

10:00 tylko w przypadku gdy nie zostanie osiągnięty limit uczestników podczas trwania

zapisów internetowych,

- o limicie zgłoszeń decyduje kolejność wpłat,

- w momencie gdy liczba zgłoszonych uczestników Biegu wyniesie 300 lista startowa zostanie zamknięta,

- za osobę zgłoszoną do Biegu uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz

zgłoszeniowy, a także uiścił opłatę startową,

- nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich

następstw.

10. Opłata startowa:

- wysokość opłaty startowej ustalono na kwotę 30 zł,

- opłata startowa dokonywana tylko za pomocą płatności elektronicznej, bezpośrednio po

rejestracji internetowej lub gotówką w biurze zawodów w dniu Biegu (dla zapisujących się w

dniu imprezy) jeżeli nie zostanie osiągnięty limit uczestników podczas trwania zapisów

internetowych,

- istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, jednak nie później niż do 27.04.2017 r., a zgłoszenie zmiany uczestnika musi nastąpić z adresu mailowego osoby

zgłoszonej wcześniej,

- nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby (upoważnienia nie

będą brane pod uwagę).

 

11. Klasyfikacja i nagrody:

- klasyfikacja OPEN generalna kobiet i mężczyzn z nagrodami w wysokości:

I miejsce - 300 zł + puchar

II miejsce - 200 zł

III miejsce - 100 zł

 

- klasyfikacja indywidualna w grupach wiekowych:

KOBIETY:

K20 - 16-29 lat

K30 - 30-39 lat

K40 - 40-49 lat

K50 - 50-59 lat

K60 powyżej 60 lat

MĘŻCZYŹNI:

M20 - 16-29 lat

M30 - 30-39 lat

M40 - 40-49 lat

M50 - 50-59 lat

M60 powyżej 60 lat

 

Statuetki w kategoriach wiekowych

Każdy zawodnik kończący Bieg Unijny otrzyma okolicznościowy medal.

- o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia,

- klasyfikacja rankingu sołectw może dublować się z pozostałymi klasyfikacjami. Punkty dla

swojego sołectwa zdobywa tylko jedna osoba, ta która będzie najwyżej sklasyfikowana na

mecie,

- wyniki uzyskane przez zawodników będą weryfikowane przez elektroniczny pomiar czasu,

- klasyfikacja zawodników zostanie przeprowadzona na podstawie czasu brutto,

- brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer oraz chip jest

własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi,

- organizator oraz firma elektronicznego pomiaru czasu nie ponoszą odpowiedzialności za

nieprawidłowe przymocowanie elementów pomiarowych przez zawodnika (numer, chip).

 

12. Pakiety startowe

- koszulka Biegu Unijnego 2017,

- woda, owoce, baton,

- materiały promocyjne,

- gadżety.

 

13. Postanowienia końcowe

- Bieg Unijny odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające zdrowiu lub życiu uczestników),

- organizator zapewnia szatnie wraz z natryskami, punkt przechowania odzieży, zabezpieczenie medyczne Biegu, punkt fizjoterapeutyczny, a także posiłek regeneracyjny,

- organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub

skradzione podczas imprezy,

- uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania zawodów,

- organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do Biegu lub dyskwalifikację

zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin lub swoim zachowaniem zakłóca przebieg imprezy,

- skrócenie trasy przez zawodnika lub przebiegnięcie innej trasy niż wyznaczona przez

organizatora skutkuje dyskwalifikacją,

- ze względu na bezpieczeństwo uczestników zawodów zabrania się udziału w Biegu wraz z psem lub innym zwierzęciem,

- zawodnicy startują w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Uczestnicy rejestrując się do Biegu przyjmują do wiadomości, że udział w nim wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym,

- organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom

jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością, a także uczestnictwem w Biegu,

- uczestnikom doradza się jeżeli uznają za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej,

- protesty należy składać w biurze zawodów do godz. 13:00, zostaną one rozstrzygnięte przez

organizatora w czasie do 2 godz. od chwili złożenia wniosku. Decyzje podjęte przez organizatora są nieodwołalne,

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z

Jacek Duszczyk

j.duszczyk@osir.pl

Nr tel. 508 104 590
Pliki do pobrania

  1. Regulamin Biegu Unijnego 2017 w Przeźmierowie.pdf

Bieg Unijny 1 maja 2017r.
Pozostało: 0 dni

Plakat

Trasa biegu

mapa

PARTNERZY